Przeglądy techniczne budynków – co warto wiedzieć?

Przeglądy techniczne to kontrole mające na celu ustalenie, czy budynek wciąż jest bezpieczny dla jego użytkowników. Czy wiemy jednak o tym, że jej przeprowadzenie nie jest wyłącznie objawem zdrowego rozsądku, lecz także prawnym obowiązkiem? W poniższym tekście dowiemy się także, kto jest uprawniony do przeprowadzania takiej kontroli, jak często powinna się ona odbywać, jak należy ją udokumentować, a także, jakie są skutki zaniedbania tego obowiązku.

Kto jest zobowiązany do wykonywania kontroli stanu technicznego budynku?

Precyzuje to art. 62 prawa budowlanego, który nakłada ten obowiązek na zarządców i właścicieli budynków. Kontrola powinna odbyć się raz do roku i obejmować sprawdzenie stanu technicznego następujących elementów:

 • elementów budynku i instalacji, które są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych,
 • instalacji gazowych i przewodów kominowych,
 • instalacji służących ochronie środowiska naturalnego.

Oprócz kontroli przeprowadzanych co roku, ważne jest też sprawdzenie raz na pięć lat sprawdzenie niżej wymienionych elementów:

 • przydatności budynku do dalszego użytkowania,
 • piorunochronu i instalacji elektrycznej,
 • ogólnej estetyki budynku i jego otoczenia,
 • poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Budynki, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2, lub powierzchnia dachu przekracza 1000m2, kontrola jest konieczna dwa razy w ciągu roku do końca maja i do końca listopada.

Kto jest zwolniony z obowiązku wykonywania okresowego przeglądu stanu technicznego budynku? Art. 62 ust. 2 prawa budowlanego jasno precyzuje, że obowiązkowi temu nie podlegają właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy obiektów budowlanych, właściciele budynków zagrodowych i letniskowych, a także właścicieli i zarządców obiektów wymienionych w art. 29. ust. 1.

 

kontrole okresowe budynku
Przeglądy techniczne budynków

Kto jest uprawniony do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku?

Kontrole mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione o wymaganej specjalności. Co to oznacza w praktyce?

 • Kontrolę stanu technicznego budynków piętrowych przeprowadzają upoważnieni pracownicy państwowej służby ds. budowli piętrzących.
 • W przypadku przewodów kominowych, do przeglądu uprawnieni są osoby posiadające kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarza lub osoby z uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności
 • W przypadku instalacji gazowych, elektrycznych i piorunochronnych, również należy zwracać się do osób o stosownych do wykonania kontroli uprawnieniach.

Usługi odpowiednich fachowców zapewnia działająca na terenie Śląska i Katowic firma Struo, kierująca swoją ofertę zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób indywidualnych. Oferujemy nowoczesną formę przeglądów okresowych, z wykorzystaniem innowacyjnej technologii termowizyjnej

Jak należy udokumentować przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku?

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, jakie powinien posiadać zarządca lub właściciel obiektu podlegającego kontroli:

 • książka obiektu budowlanego z informacjami na temat badań, remontów i przebudów,
 • ekspertyzy stanu technicznego,
 • protokoły z kontroli,
 • dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza,
 • projekty i dokumentacja robót budowlanych wykonanych podczas użytkowania,
 • protokoły zdawczo-odbiorcze lokali,
 • umowy najmu,
 • metryka instalacji piorunochronnej,
 • kopia imiennych przydziałów lokali,
 • protokoły z pomiaru powierzchni użytkowej.

Najważniejsze skutki zaniechania regularnych kontroli

Co mówią przepisy prawa wszystkim właścicielom i zarządcom, którzy nie zastosują się do przepisów i nie będą wykonywać regularnych kontroli stanu technicznego budynku? W świetle prawa nadzór budowlany ma prawo wówczas nałożyć grzywnę sięgającą nawet do 5 tys. złotych lub wytoczyć postępowanie sądowe. W jego wyniku może dojść do ograniczenia lub pozbawienia wolności nawet na rok. Karze podlegają również wszyscy ci, którzy pomimo wykonania kontroli nie zlikwidowali nieprawidłowości, jakie zostały ujawnione podczas poprzedniego badania.