Kapitał ludzki jako inwestycja

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zyskaliśmy możliwość ubiegania się o dotacje ze środków unijnych. Jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi służących do zarządzania, monitorowania oraz kontrolowania realizacji programów operacyjnych finansowanych z Unii Europejskiej jest SIMIK – System Informatyczny Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Różnicowe programowe dotacji z UE

W programie można dostrzec różnice między programowaniem strukturalnym i obiektowym. Podstawą prawną funkcjonowania systemu SIMIK jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 roku, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 roku, Narodowy Plan Rozwoju, Podstawy Wsparcia Wspólnoty, Programy Operacyjne oraz uzupełnienia Programów Operacyjnych.

System SIMIK umożliwia zarówno monitorowanie, jak i zarządzanie projektami od samego momentu składania wniosku, aż do jego rozpatrzenia. System ten jest jednocześnie niezbędnym narzędziem do koordynowania i wdrażania Departamentu Obsługi Funduszy Pomocowych Ministerstwa Finansów.

Warto zwrócić uwagę również na to, iż system SIMIK został podzielony na dwie części. W jego skład wchodzi Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz lokalny system informatyczny, dzięki któremu dostęp do planowanych dotacji może mieć każda gmina. W ten sposób możliwe jest pozyskiwanie dofinansowania dla gmin na terenie naszego kraju.

W celu prawidłowego korzystania z SIMIK na pewno powinna nas zainteresować instrukcja dla użytkownika SIMIK. Przydatna może okazać się również instrukcja multimedialna, która krok po kroku wyjaśnia działanie Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Także wyszukiwarka dotacji unijnych może być pomocna przy szukaniu informacji o funduszach pochodzących z Unii Europejskiej.

Co może zostać dofinansowane z Unii Europejskiej?

Polityka regionalna UE to także dotacje dla szkół, szkół zawodowych, bibliotek. Komisja Europejska zapewnia jednak wsparcie dla wielu różnych projektów, nie tylko związanych z oświatą czy kulturą. Można odnaleźć różne przykłady projektów unijnych, których celem jest chociażby wspieranie inwestycji energetycznych, informatycznych, produkcyjnych czy też badawczo – rozwojowych.

System Informatyczny Monitoringu i Kontroli finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) budowany jest w celu skutecznego i przejrzystego zarządzania środkami pozyskiwanymi ze środków unijnych. W ramach programów finansowanych przez Unię Europejską można się też ubiegać o pomoc w uzyskaniu dotacji dla małych firm.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego można również pozyskiwać środki na studia podyplomowe – kapitał ludzki. Z unijnych funduszy finansowane są także szkolenia biznesowe oraz językowe.

Czym jest kapitał ludzki?

Jednym z ważniejszych programów realizowanych w ramach pomocy unijnej jest program Kapitał Ludzki. Stanowi on jednocześnie jeden z projektów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Program Kapitał Ludzki został zainicjowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kapitał Ludzki jest programem, który ma na celu uczynienie z państw członkowskich Unii Europejskiej miejsc przyjaznych do lokowania inwestycji, rozwijania wiedzy, a także do podejmowania pracy. To właśnie rozwój kapitału ludzkiego może się przyczynić do pełniejszego wykorzystania zasobów ludzkich, a tym samym do wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Program Kapitał Ludzki koncentruje się nie na jednym, ale na kilku obszarach, takich jak: zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja, a także zagadnienia powiązane z budową jasnej i przejrzystej administracji publicznych na wszystkich szczeblach. Celem programu jest jednak przede wszystkim zapewnienie wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej.

W ramach wyżej wymienionych celów są realizowane szczegółowe przedsięwzięcia. Dzięki nim Unia Europejska może zmniejszać obszary wykluczenia społecznego, poprawiać zdolności adaptacyjne osób zatrudnianych przez przedsiębiorstwa, upowszechniać edukację społeczeństwa, a także zwiększać potencjał administracji publicznej.

Flaga Unii Europejskiej

Program Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów, które realizowane są zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym. Pozyskiwanie dofinansowania dla gmin w ramach tego programu pomaga między innymi we wspieraniu efektywności systemów instytucjonalnych. Środki są także przeznaczane na wsparcie określonych osób lub grup społecznych.

Szczególnie ważną kategorią osób, do której kierowane jest wsparcie są osoby młode, które nie mogą znaleźć zatrudnienia na rynku pracy. Z myślą o takich osobach organizowane są szkolenia oraz studia podyplomowe w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty mogą być realizowane przez różnego rodzaju podmioty, między innymi przez instytucje rynku pracy, przez instytucje szkoleniowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego- więcej informacji na ten temat na stronie inicjatywaeuro.pl.

Studia podyplomowe Kapitał Ludzki są kierowane również do przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorców. Z myślą o nich są tworzone chociażby następujące kierunki studiów i szkolenia: „Finanse się opłacają! Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników z zakresu finansów”, „Kompetencje na miarę przyszłości – studia podyplomowe z zakresu IT dla pracowników przedsiębiorstw”, „Finansista filarem sukcesu firmy”, „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu”, „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego – studia podyplomowe dla pracowników naukowych”, „Liderzy służby zdrowia gwarancją profesjonalnego zarządzania podmiotami leczniczymi”.